หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ครูและบุคลากร ( 18 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
18 0 0 0
นักเรียน ( 216 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
216 0 0 0
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
fb::เฟสบุ๊คโรงเรียน
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
03474
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียน
สี ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลสถานศึกษา > ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
อักษรย่อ : บจ. และ มบจ.
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( สพป.กระบี่ )
หมู่ที่ 5 บ้านบางเจริญ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
รหัสโรงเรียน 1081010095
 
สภาพชุมชน

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ มีประชากรประมาณ 870 คน บริเวณใกล้เคียง

โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเจริญ ศาลาประจำหมู่บ้าน

อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำสวนปาล์ม และ สวนยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การทำบุญวันสาทรเดือนสิบ

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 60,000 บาทจำนวนคน

เฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน

 
เขตพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 4, 5, 6ตำบลนาเหนือ  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่

 
เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง จำนวนรวม
อ.2 4 3 7
อ.3 3 0 3
รวมระดับอนุบาล 7 3 10
ป.1 7 6 13
ป.2 12 3 15
ป.3 6 15 21
ป.4 6 6 12
ป.5 7 10 17
ป.6 16 7 23
รวมระดับประถม 54 47 101
ม.1 21 24 45
ม.2 14 12 26
ม.3 12 22 34
รวมระดับมัธยม 47 58 105
รวมทั้งหมด 108 108 216
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
หมู่ที่ 5 บ้านบางเจริญ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
อีเมล์ : bjrschool@gmail.com โทร : 0998189745 แฟกซ์ : 075619817
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.